Remove WordPress Version

Remove the version from your WordPress website completely and Increase security and prevent from hacks.


Ashkar 600+ aktiva installationer Testat med 4.7.26 Uppdaterat för 6 år sedan